top of page
โปรแกรมวัคซีนในสุนัข

ข้อมูลจาก รพส. สุวรรณชาด

 

การทำวัคซีน ควรทำในสุนัขที่มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง เพื่อที่ร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันได้สูงสุด และมีประสิทธิภาพที่จะต่อต้านเชื้อโรคมากที่สุด และภายหลังจากการทำวัคซีนต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ร่างกายจึงจะสร้างภูมิคุ้มกันโรค หากมีการติดเชื้อก่อนที่ระดับภูมิคุ้มกันจะสูงพอป้องกันโรคได้ สุนัขตัวที่ทำวัคซีนก็จะเกิดโรคได้เหมือนกัน

อายุ 4-6 สัปดาห์     ถ่ายพยาธิ และตรวจสุขภาพ

อายุ 5-6 สัปดาห์     วัคซีน หวัด,  หลอดลมอักเสบติดต่อ, ไข้หัด, ลำไส้อักเสบ และถ่ายพยาธิ

อายุ 8 สัปดาห์        วัคซีนรวม 5 โรค (ไข้หัด, ลำไส้อักเสบ, ตับอักเสบ, เลปโตสไปโรซิส, หวัด, หลอดลมอักเสบติดต่อ)  ครั้งที่ 1และถ่ายพยาธิ ตรวจสุขภาพ

อายุ 10 สัปดาห์      วัคซีนรวม 5 โรค ครั้งที่ 2 และถ่ายพยาธิ ตรวจสุขภาพ

อายุ 12 สัปดาห์      วัคซีนพิษสุนัขบ้า ครั้งที่ 1 ถ่ายพยาธิ พยาธิหนอนหัวใจ และตรวจสุขภาพ

อายุ 16 สัปดาห์      วัคซีนลำไส้อักเสบ (กรณีที่มีความเสี่ยง) ถ่ายพยาธิ พยาธิหนอนหัวใจ

อายุ 24 สัปดาห์      วัคซีนพิษสุนัขบ้า ครั้งที่ 2 ถ่ายพยาธิ พยาธิหนอนหัวใจ

 

นอกจากนี้ สุนัขควรได้รับการป้องกันพยาธิหนอนหัวใจทุกๆ เดือน

ถ่ายพยาธิในลำไส้ทุก 3-6 เดือน

กระตุ้นวัคซีนรวม และวัคซีนพิษสุนัขบ้า ปีละครั้ง

การคุมกำเนิด ทำหมันเมื่อสุนัขอายุ 8 เดือน – 1 ปี ขึ้นไป 

การตัดนิ้วติ่ง เมื่ออายุ 3 วัน – 1 สัปดาห์ 

หมายเหตุ โปรแกรมวัคซีน อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

bottom of page